Oferta Educaţională

PLANUL DE ŞCOLARIZARE
2024-2025

Pentru anul școlar 2024-2025 ne propunem constituirea a 5 clase pregătitoare/ 110 locuri, din care:

  • 4 clase învățământ tradițional (4 X 22 locuri)
  • 1 clasă alternativa educațională Step by step (22 locuri).

Vom  continua introducerea studiului intensiv al Limbii engleze la clasa a V-a (4 ore săptămânal).

 
Nr. Crt.Nivelul de învățământNr. grupe/clase
1.Primar20
2.Gimnazial15
TOTAL35
 

Vă așteptăm cu drag, la înscrieri în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025 și vă invităm la o vizită virtuală în școala noastră!

CURRICULUM

Principalele deziderate ale politicii educaţionale specifice şcolii româneşti vizează pregătirea copiilor pentru adaptarea la o lume în schimbare, pentru selectarea unor informaţii utile, stimularea creativităţii, a talentului şi a sensibilităţii lor.

Instrumentul fundamental în vederea realizării lor este curriculumul, ce însumează toate documentele şcolare în care sunt înscrise datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de învăţăre oferite copilului.

Întreaga activitate din şcoală se desfăşoară într-un climat de respect reciproc şi comunicare la toate nivelurile.

Cadrele didactice utilizează o gamă variată de strategii de predare-învăţare centrate pe elev, în timp ce, pentru evaluarea formativă şi sumativă, se utilizează instrumente diverse, punându-se accentul pe o gamă largă de metode alternative.

Oferta curriculară a școlii noastre se distinge prin:

Disciplinele şi activitãţile cuprinse în curriculumul la decizia şcolii, permit copiilor sã-şi dezvolte abilitãţi şi deprinderi specifice domeniilor lor de interes. Prioritare în stabilirea CDŞ au fost şi rămân opţiunile exprimate, în funcţie de interesul manifestat pentru un anumit curs.

Disciplinele opționale derulate în anul școlar curent:

Disciplinele opționale propuse pentru anul școlar 2024-2025:

Performanțe școlare 2022-2023

REPARTIZAREA ABSOLVENŢILOR
LICEAL
75.86%
PROFESIONAL
12.14%

Activitatea extrașcolară se concretizează în participarea la concursuri școlare/ olimpiade, competiții sportive, derularea de proiecte și parteneriate școlare.

OLIMPIADE ŞCOLARE ŞI CONCURSURI ŞTINŢIFICE - GIMNAZIU 30 PARTICIPĂRI, 22 PREMII ŞI MENŢIUNI, 7 CADRE DIDACTICE

La nivelul şcolii s-a înregistrat de-a lungul anilor o participare numeroasă a elevilor la diferite olimpiade şi concursuri şcolare – de la etapa locală până la cea națională, dovedind o bună pregătire a acestora şi o excelentă implicare a cadrelor didactice în coordonarea lor, în elaborarea subiectelor şi în supravegherea copiilor, respectiv, evaluarea lucrărilor.

Nu a rămas fără ecou efortul susţinut al tuturor cadrelor didactice, care au reuşit să imprime elevilor un comportament adecvat, printr-o colaborare strânsă cu familia, dar şi prin activităţile educative derulate în cadrul unor parteneriate încheiate cu Poliţia Municipiului Medgidia și Poliţia Locală, ceea ce a condus la rezultate bune la disciplină şi frecvenţă.

Proiecte, programe derulate la nivel local, județean/ național/ mondial:

S-au derulat proiecte în cadrul:
Alte proiecte la nivel județean/ național/ internațional:

Printre colaboratorii noștri se numără: unități de învățământ (grădinițe, școli, licee, colegii) din județ, din țară și din Europa (Spania, Portugalia, Italia), cluburi/ palate ale copiilor, CJRAE Constanța, CCDG București, ONG Mare Nostrum Constanța, Asociația Zâmbet și culoare, Asociația Curcubeul Cunoașterii, MedCer, Primăria Municipiului Medgidia, Biblioteca I.N. Roman, Spitalul Municipal Medgidia, agenți economici, Asociația Hands across România, Asociaţia Culturală Tomis, Constanţa, Muzeul de Istorie Naționalӑ şi Arheologie – Constanţa, Muzeul de Marină Constanţa, Poliția Municipiului Medgidia, Poliția rutieră Medgidia, Centrul cultural județean T. Burada, asociația Cultul eroilor, Asociația de părinți ”Lucian Grigorescu”  ș.a.

RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE

Pentru o călătorie imaginară prin şcoala noastră ar fi de un real folos următoarele repere:
Parter
SALA C.O.R.A.L.
SALĂ DE CLASĂ
Etajul I
Etajul al II-lea
Sport si recreere

Unitatea şcolară dispune de sistem de supraveghere modern, cu 16 camere și senzori de mişcare. 15 săli, destinate susținerii examenelor naționale, sunt dotate cu camere de supraveghere video.

RESURSE FINANCIARE

Şi pentru că totul are o valoare, de cele mai multe ori estimată în bani, şcoala noastră a profitat de şansa de a achiziţiona mobilier şcolar modular, videoproiectoare, laptopuri, aparatură multi-media, carte şcolară şi alte materiale educaţionale, de a efectua lucrări de întreţinere din fonduri provenite de la bugetul local, din proiecte cu finanţare europeană, dar și de la Asociaţia de Pǎrinţi ”Lucian Grigorescu”.

Au fost susţinute activităţile extraşcolare şi au fost premiaţi toţi elevii merituoşi cu fonduri provenite din venituri extrabugetare (închirieri de spaţii, sponsorizări) sau de la Asociaţia de Părinţi.

RESURSE UMANE

Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Din totalul de 68 angajați ai școlii, 57 – reprezintă personal didactic, 5 – personal didactic auxiliar și 6 nedidactic (personal de întreținere, muncitor, paznic).
Cadrele didactice colaborează cu profesorul psiholog și cu profesorul de sprijin.

41 de cadre didactice sunt titulare ale școlii noastre, 20 – învățători și 21 profesori, 42 cadre didactice au gradul didactic I, 4 au gradul didactic II, 7 au definitivat în învățământ.

CADRE DIDACTICE TITULARE ale u.î.NRPROCENT
GRADUL DID. I4279,25%
GRADUL DID. II47,55%
DEFINITIVAT713,20%
Elevi

În anul școlar 2023-2024 sunt înscriși 776 elevi: 412 la nivelul primar și 364 la gimnaziu. 102 elevi aparțin alternativei educaționale Step by step.