Mai 2019

Mai, 2019

 • Întâlniri ale echipei de proiect, cu elevii şi părinții, în vederea organizarii activităților de învățare/predare/formare în perioada 13-16 mai, stabilirea programului, a sarcinilor, a gazdelor pentru elevi şi a logisticii necesare.
 • Pregătirea participanților la simpozionul Marea-trecut, prezent şi viitor a presupus activități de documentare şi selectare a informațiilor relevante şi inserarea lor în materiale electronice, astfel realizate încât să capteze atenția şi să trezească interesul celor prezenți.
 • Derularea simpozionului Marea-trecut, prezent şi viitor şi a activităților LTT pentru elevi şi cadre didactice din toate şcolile partenere, o experiență remarcabilă, atât pentru elevi cât şi pentru profesori, bazată pe o bună colaborare şi comunicare în limba engleză, în contexte noi, iar lucrul în echipe mixte a condus la promovarea valorilor umane precum toleranța, generozitatea, libertatea de exprimare, respectul față de mediu, față de oameni, încrederea în capacitățile proprii și în ceilalți, prietenia. Diversitatea activităților a contribuit la formarea unei atitudini corecte față de mediul marin şi zonele costiere, participanții devenind conștienți de faptul că protejarea acestora trebuie să fie o prioritate a țărilor riverane, miitând prin orice mijloace pentru schimbarea practicilor şi atitudinilor actuale privind conservarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale ale mărilor şi oceanelor.
 • Organizarea unor activități de diseminare şi exploatare a produselor finale realizate în cadrul proiectului, în şcoală sau în afara ei.
 • Actualizarea informațiilor din spațiile online dedicate proiectului şi completarea mapei acestuia cu documentele aferente lunii mai.
 • Redactarea comunicatelor de presă în vederea diseminării activităților LTT în mass-media.

REZULTATE:

 • materiale ppt., portofolii, fotografii, fişe şi rapoarte de activitate, proiecte de lecții, comunicate şi articole în presa scrisă, ştiri şi interviuri TV, procese-verbale, mapa proiectului actualizată;
 • număr semnificativ de elevi, cadre didactice, părinți, membri ai comunității locale care au participat la activitățile organizate şi care au devenit sensibili şi responsabili față de problemele cu care se confruntă mediul marin şi zonele costiere.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Formarea/dezvoltarea unor deprinderi de documentare şi de selectare a informațiilor, materializate prin realizarea de materiale ppt., portofolii.
 • Formarea/dezvoltarea abilităților de a lucra în echipă, de a comunica în limba engleză şi de a utiliza instrumente TIC.
 • Cunoaşterea de către elevi a trecutului Mării Negre şi a oportunităților pe care aceasta le oferă.
 • Cultivarea în rândul elevilor şi a cadrelor didactice a unor valori umane ca toleranța, respectul față de oameni şi față de mediu, încrederea în sine, prietenia în vederea realizării unui mediu şcolar incluziv.
 • Informarea publicului larg despre activitățile derulate şi rezultatele obținute prin actualizarea permanentă a site-ului oficial al proiectului, a paginii de Facebook, a twinspace-ului şi a site-ului şcolii.

Raportul activitatilor LTT – Medgidia