Septembrie 2018

Descrierea activităţilor derulate şi rezultatele obţinute

Septembrie, 2018

 • Reluarea corespondenţei cu partenerii în vederea revizuirii planului de implementare al proiectului, în momentul începerii cursurilor.
 • Informare în prima şedinţă a Consiliului Profesoral, Consiliului de Administrație al şcolii, Consiliului Reprezentativ al Părinților şi în cadrul întâlnirilor pe clase, cu elevii şi părinții, cu privire la aprobarea proiectului şi a conţinutului formularului de aplicaţie.
 • Realizarea a două bannere Erasmus+ şi afişarea lor în holul de la intrarea în şcoală, în vederea diseminării informaţiilor referitoare la derularea proiectului.
 • Întocmirea şi aplicarea procedurii de selecție necesară formării echipelor de proiect. Dintre criteriile propuse menționăm:
  • interes pentru domeniul educaţiei ecologice;
  • abilităţi de documentare, selectare şi organizare a informaţiilor;
  • deprinderi de comunicare în limba engleză;
  • competenţe în utilizarea TIC;
  • responsabilitate faţă de sarcinile pe care şi le vor asuma în proiect;
  • spirit de iniţiativă şi disponibilitate de a lucra în echipă.
 • Evaluarea dosarelor depuse: 9 profesori şi 34 de elevi din clasele gimnaziale.
 • Validarea echipelor în Consiliul de Administraţie: management – 4 cadre didactice şi administratorul financiar şi implementare – 9 cadre didactice; 15 elevi. Conducerea şcolii a emis decizia aferentă.
 • Distribuirea conţinutului proiectului şi stabilirea responsabilităţilor tuturor membrilor echipelor de proiect (cadre didactice şi elevi).
 • Revizuirea planului de implementare pentru anul şcolar 2018-2019, cu activităţi, responsabili şi termene limită.
 • Realizarea programei şi a suportului de curs opțional „Marea – de la legendă la artă” pentru elevii claselor a V-a, la propunerea doamnei prof. de limba română, Lenuța Ştefan.
 • Introducerea tematicii proiectului în curriculumul şcolar, la diferite discipline şcolare;
 • Realizarea de materiale multimedia despre România, Dobrogea, Medgidia şi şcoala noastră şi postarea lor în mediul virtual;
 • Înscrierea proiectului pe platforma eTwinning şi organizarea unui twinspace cu scopul de a promova proiectul, la care au fost invitaţi să devină membri elevi, părinţi şi cadre didactice din unitatea noastră sau şcolile partenere, facilitând accesul la informaţii despre activităţile derulate;
 • Întocmirea mapei proiectului, conform cerinţelor ANPCDEFP.
 • Consemnarea în procese – verbale a modalităţilor de realizare a activităţilor derulate.

 


 

REZULTATE:

 • echipe de proiect, în conformitate cu evaluarea chestionarelor de candidatură;
 • planul de acţiune pentru anul şcolar 2018-2019;
 • programă şi suport de curs pentru CDŞ-ul propus şi aprobat de ISJ Constanța;
 • bannere informative;
 • bază de date;
 • dosar de corespondență cu partenerii;
 • portofolii ilustrative, materiale multimedia;
 • spațiu twinspace pe platforma eTwinning;
 • procese-verbale ale întâlnirilor de lucru;
 • comunicat de presă;
 • mapa proiectului.

 

            OBIECTIVE ATINSE:

 

 • Informarea întregii comunităţi cu privire la conţinutul proiectului;
 • Includerea tematicii proiectului în curriculum;
 • Diseminarea modalităţilor de realizare a activităţilor la nivel instituţional şi local;
 • Aflarea unor informaţii utile despre ţările / şcolile partenere.